Jeugd Preventie Team (JPT)

Het Jeugd Preventie Team (JPT) biedt trajectbegeleiding aan jongeren tot 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met de politie of die vatbaar zijn om crimineel gedrag te ontwikkelen. De begeleiding is intensief en kortdurend aan de jongere en diens gezin en/of netwerk. Het doel is voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium. Er wordt ingezet op het vergroten van de sociale vaardigheid, de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Wanneer vervolghulpverlening nodig is, volgt een motivatietraject.

Werkwijze
Het JPT heeft samenwerkingsafspraken met de politie. De JPT medewerkers werken in de verschillende politiebureaus en ondersteunen de politie bij vroegsignalering en herkennen van zorg. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject van het JPT gaan via een politiezorgmelding bij Veilig Thuis.

Wanneer bij ouders, scholen en/of ketenpartners zorgen bestaan over mogelijk afglijden naar crimineel gedrag, kan het JPT geraadpleegd worden voor advies. Indien passend behoort trajectbegeleiding tot de mogelijkheden. Ook professionals kunnen gebruik maken van de expertise van het JPT.

Beoogde resultaat

  • Voorkomen criminaliteit en recidive;
  • Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten;
  • Begeleiding naar werk, school of andere vorm(en) van dagbesteding;
  • Oplossen en hanteerbaar maken van psychosociale problemen.

Doelgroep

  • First offenders, jongeren die voor het eerst met de politie in contact komen voor een relatief licht strafbaar feit, bijvoorbeeld een winkeldiefstal of een vernieling;
  • Jongeren die signaalgedrag laten zien, zoals bijvoorbeeld weglopen, spijbelen, rondhangen of overlast veroorzaken;
  • Jongeren waar zorg over bestaat. Dat kan zijn omdat ze slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesten, geweld of onder groepsdruk staan van andere jongeren;
  • Jongeren die herhaaldelijk lichte strafbare feiten plegen en daarmee een verhoogd risico lopen op een criminele carrière.

Bereikbaarheid
Het Jeugd Preventie Team is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 088 - 308 4200.

Video over het werk van het JPT

Wilt u snel een beeld van het werk van het JPT? Kijk dan deze video.